+420 720 221 398 / +420 242 441 830 Po-Ne 07:00 - 22:00

Beletria

Preklady literárnych diel sú veľmi špecifickou činnosťou prekladateľských služieb. Naši prekladatelia zaoberajúci sa týmito preklady spĺňajú všetky potrebné požiadavky ako je dokonalá znalosť východiskového a cieľového jazyka, cit pre štýl a v neposlednom rade tiež literárne nadanie. Prekladateľ musí byť schopný úplne sa "vložiť" do atmosféry diela, zachovať umeleckú stránku prekladu a vystihnúť v cieľovom jazyku zámer autora.

 

Listy

Preklady obchodných listov (pozvánka, ponuka, dopyt, odpoveď na ponuku alebo dopyt, objednávka, urgencia, upomienka, reklamácia), listov fyzických osôb právnickým osobám a inštitúciám, úradných listov, motivačných listov, osobných listov a pod.
Dokumentácia a návody prístrojov v medicíne Zaistíme preklady dokumentácie a návodov akýchkoľvek nástrojov, prístrojov, materiálu či iného predmetu, ktorý je používaný pre diagnózu, monitorovanie, liečbu, kompenzáciu pri zraneniach alebo telesnom postihnutí, skúmanie častí tela, rehabilitácie a pod. Jedná sa napríklad o RTG prístroje, prístroje magnetickej rezonancie, tomografia, pH-metre, teplomery, separačné techniky, spektrofotometre, prístroje na genetickú analýzu, prístroje na meranie fyzikálnych a chemických veličín, prístroje na Elektrofyziologické merania (EKG, EEG), audiologické prístroje, endoskopy, tonometre, prístroje na rádioterapiu, prístroje pre ultrazvukovú či laserovú terapiu, operačné lampy, robotické zariadenia, prístroj pre náhradu a podporu orgánov a pod.

Diplomy a osvedčenia

Prekladáme vysokoškolské diplomy, diplomy rôznych špecializácií, diplomy celoživotného vzdelávania, profesijné osvedčenia, osvedčenie k opravám, osvedčenie zdravotnej spôsobilosti, veterinárne osvedčenie, osvedčenie o technickej spôsobilosti, lodné osvedčenie, osvedčenie leteckého prevádzkovateľa, osvedčenia o pôvode, osvedčenie pre liečivá, osvedčenie advokáta, osvedčenie inštruktora, kvalifikovaných a komerčných certifikátov, certifikáty kvality, profesijné certifikáty, certifikáty spôsobilosti výrobcu pod.
Farmaceutické štúdie Zabezpečujeme preklady štúdií zaoberajúcich sa odborom farmácie, teda výskumom, výrobou, distribúciou, skladovaním a výdajom liečiv pre pacientov. Preklad disciplín farmácie ako je farmakológia (účinok liečiv, farmaceutická technológie (výroba a príprava liečiv), farmakognózia (liečivá prírodného pôvodu), kontrola liečiv (kontrola kvality liečiv), farmaceutická chémia (vzťah chemickej štruktúry liečiv a ich účinok), sociálne farmácie (fungovanie farmácie a jej postavenie v spoločnosti).
Hudobné texty V prípade piesňových textov si je prekladateľ vedomý toho, že je potrebné pochopiť nielen celkový zmysel autorovho oznámenia, ale aj poznať kontext a v neposlednom rade osobnosť autora, konkrétne informácie z jeho života a pod.

Informácie a dotazníky pre pacientov

Zabezpečíme preklady informácií pre pacientov, ktoré sú zásadné formou komunikácie medzi lekárom a pacientom a ktoré ďalej môžu pacienta inštruovať napr. v prípade následnej edukácie pacientov po prekonaní ťažkej choroby ako je napr. infarkt myokardu a pod. Prekladáme dotazník spokojnosti pacientov, dotazníky vstupnej prehliadky, genetické dotazníky, gynekologicko-pôrodnícke dotazníky, dotazníky pre hodnotenie potrieb pacientov atď.
Klinické štúdie a výskumy Prekladáme klinické štúdie a výskumy farmaceutických firiem, ktoré pred uvedením lieku na trh musia otestovať liek v niekoľkých fázach klinického hodnotenia pod dozorom štátnych inštitúcií.
Klinické protokoly Zaistíme preklad klinických protokolov, teda popisov ideálnych postupov starostlivosti o pacientov s jednotlivými diagnózami a stavy, vychádzajúc z realizovaných klinických testov, ktoré identifikujú slabé miesta jednotlivých procesov a sú zdrojom optimálnych riešení v oblasti medicíny.
Korešpondencia Preklady obchodnej korešpondencie (pozvánka, ponuka, dopyt, odpoveď na ponuku alebo dopyt, objednávka, urgencia, upomienka, reklamácia), listov fyzických osôb právnickým osobám a inštitúciám, úradných listov, motivačných listov, osobných listov a pod.

Lekárske správy a dokumentácia

Prekladáme lekárske správy s uvedením záznamov z dekursu, anamnézy, laboratórnych výsledkov alebo špeciálneho vyšetrenia. Ďalej zabezpečujeme preklady zdravotnej dokumentácie ako je lekárska zdravotná dokumentácia (informácie vzťahujúce sa k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti), ošetrovateľskej zdravotnej dokumentácie (informácie vzťahujúce sa k poskytovaniu OSE starostlivosti) alebo prevádzkovej dokumentácie (informácie na zaznamenávanie fungovanie prevádzky), a preklady ďalších typov dokumentácií ako je chorobopis, rádiologické nálezy, ošetrovateľskej záznamy a pod.
Lokalizácia www stránok Kvalitná webová prezentácia je kľúčom k úspechu podnikania spoločností, ktoré chcú svoje aktivity zamerať nielen na slovenský trh, ale získať aj zahraničných klientov. Lokalizácia textov a webových stránok je zvláštnym druhom prekladov, ktorý zohľadňuje zvyklosti krajiny cieľového jazyka. Text a grafika zdrojových webových stránok sú prevedené do cieľových jazykov tak, aby ich obsah zodpovedal požiadavkám a predstavám potenciálnych cieľových zákazníkov. Pokiaľ hodláte prezentovať vaše webové stránky v ďalšej jazykovej mutácii, náš tím skúsených prekladateľov je vám k dispozícii.
Manuály, príručky, návody Preklady manuálov, príručiek a návodov, ako sú návody na použitie alebo obsluhu, manuály pre tvorbu a zavádzanie štandardov kvality, inštalačné manuály a pod.

Novinové články 

Základom prekladu novinových článkov je zachovať rovnakú formu oznámenia a zrozumiteľnosti pre čitateľa. Napríklad už titulok článku obsahujúci zhustenú informáciu vyžaduje kompaktný a funkčný preklad. Zatiaľ čo pri všeobecných článkoch je potrebný presný a pritom funkčný preklad, v prípade špecializovaných článkov, ako sú napríklad informácie z oblasti ekonómie a obchodu, strojárstva, medicíny či IT a telekomunikácií je nutné, aby prekladateľ mal aj odborné znalosti z týchto odborov.
Obchodná korešpondencia Prekladáme obchodné listy (pozvánka, ponuka, dopyt, odpoveď na ponuku alebo dopyt, objednávka, urgencia, upomienka, reklamácia), zmluvy, korešpondenciu, dopravné, poisťovacie a colné dokumenty, výročné a audítorské správy, manažérske zmluvy, mandátne zmluvy, zmluvy o výkone funkcie konateľa, zakladateľské listiny, konkurenčné doložky, zmluvy o kontrolnej činnosti, kúpne zmluvy, poistné zmluvy, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o predaji podniku, zmluvy o preprave, sprostredkovateľské zmluvy a pod.
Sobášne listy Preklady matričných dokladov - sobášnych listov vydaných matričným úradom. Zaistíme tiež preklad so súdnym overením.
Osvedčenie Prekladáme profesijné osvedčenia, osvedčenie k opravám, osvedčenia zdravotnej spôsobilosti, veterinárne osvedčenie, osvedčenie o technickej spôsobilosti, lodné osvedčenie, osvedčenie leteckého prevádzkovateľa, osvedčenia o pôvode, osvedčení pre liečivá, osvedčenie advokáta, osvedčenia inštruktora, kvalifikovaných a komerčné certifikáty, certifikáty kvality, profesijné certifikáty, certifikáty spôsobilosti výrobcu pod.

Patenty v odbore medicíny

Preklady priemyselne využiteľných vynálezov z odboru medicíny, ako je napríklad molekulárna a bunková biológia, molekulárna embryológia a farmakológia, neurofyziológia, neurochémia, neuropatológia, neurofarmakológia, genotoxikológia a pod.
Pasy a preukazy Preklad cestovných identifikačných dokladov ako je cestovný pas - cestovný doklad konkrétnej osoby, ktorý slúži pre vstup do iných štátov, služobný pas, diplomatický pas, náhradný cestovný pas Európskej únie alebo iný cestovný doklad na základe medzinárodnej zmluvy. Zaistíme tiež preklad so súdnym overením.
Poézia Preklady poézie sú úplne špecifickým typom prekladu. Naši prekladatelia vždy predovšetkým veľmi dobre ovládajú jazyk, z ktorého je poézie prekladaná, sú si vedomí toho, že básnický text má vždy niekoľko polôh či vrstiev chápania a že si musí všímať mnohé významy pôvodného textu. Rovnako ovládajú základy veršológie, skúmajú celkovú stavbu textu a podľa jednotlivých funkcií vystavajú výslednú konštrukciu básne.
Protokoly Prekladáme zápisy z úradných rokovaní, teda napr. na súde, na správnych alebo finančných úradoch, na polícii a pod.
Rodné listy Preklady matričných dokladov - rodných listov vydaných matričným úradom. Zaistíme tiež preklad so súdnym overením.

Zmluvy

Preklady pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce, zmlúv o dielo, manažérskych zmlúv, mandátnych zmlúv, zmlúv o výkone funkcie konateľa, zakladateľských listín, konkurenčných doložiek, zmlúv o kontrolnej činnosti, kúpnych zmlúv, poistných zmlúv, zmlúv o vkladovom či bežnom účte, zmlúv o úvere, zmlúv o obchodnom zastúpení, zmlúv o predaji podniku, zmlúv o preprave, darovacích zmlúv, nájomných zmlúv, zmlúv o reklame, zmlúv o vytvorení autorského diela, sponzorských zmlúv, licenčných zmlúv, záložných zmlúv, sprostredkovateľských zmlúv a pod.
Špecifické témy Preklady špecifických tém ako sú interkultúrne školenia, školenia systémov riadenia kvality ISO, školenia BOZP a PO, krízový manažment, zlepšovanie podnikových procesov, školenia soft skills, špecifické témy pre sociálnu oblasť, štátnu a verejnú správu a pod.
Technologické postupy Profesionálne preklady technologických postupov, príručiek a návodov sú absolútne nevyhnutnou súčasťou úspešnej implementácie technológií. Náš tím prekladateľov sa postará o precízne spracovanie potrebných dokumentov.
Tv, film a video Zaistíme preklady televíznych programov, filmov a videí, naši prekladatelia vždy prekladajú až po dôkladnej analýze daného regiónu, z ktorého je audiovizuálny záznam vytvorený. Dôležité je zachovanie geografických, kultúrnych a sociálno-kultúrnych významov a znalosť špecifík danej krajiny.

Úmrtní listy 

Preklady matričných dokladov - úmrtných listov vydaných matričným úradom. Zaistíme tiež preklad so súdnym overením.
Vedecké práce Preklady odborných či vedeckých prác a diplomových prác, ktorých cieľom a účelom je zhrnúť a opísať teoretické prístupy, obohatiť teóriu o ďalšie teoretické poznatky, vytvoriť metodickú pomôcku, a pod.
Výpisy z registra trestov Preklady výpisov z registra trestov, v ktorom sú uvedené všetky dosiaľ nezahladené odsúdenia vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov a ochranných opatrení, ak sa podľa zákona na páchateľa nehľadí, akoby nebol odsúdený. Zaistíme tiež preklad so súdnym overením.
Vysvedčenie Preklady vysvedčení ako je vysvedčenie pre základnú školu, vysvedčenie pre strednú školu, vysvedčenie o ukončení základnej školy a kurze pre získanie základného vzdelania, vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške, vysvedčenie o absolutóriu a diplom o absolutóriu v konzervatóriu, vysvedčenia o absolutóriu a diplom o absolutóriu vo vyššej odbornej škole, vysvedčenia o štátnej jazykovej skúške, vysvedčenia pre základné umelecké školy a pod.
Životopisy Preklady (plus následná konzultácia správnosti formy) profesijných štruktúrovaných životopisov, ktoré sa štandardne skladajú z osobných údajov (kontaktné údaje ako je meno, adresa, telefónne číslo, email), informácií o dosiahnutom vzdelaní (predovšetkým stredná a vysoká škola s uvedením časového rozpätia, názvu školy a odboru štúdia), informácií o pracovných skúsenostiach (názvy spoločností a pozícií a náplň práce na daných pozíciách), informácií o kľúčových znalostiach a ďalších skúsenostiach, schopnostiach a zručnostiach.

 

Kontaktujte nás kedykoľvek cez formulár alebo  na telefonickom čísle
+420 720 221 398

Nezáväzná požiadavka prekladu

Do 15 minút vám zašleme nezáväznú cenovú kalkuláciu

Kontaktujte nás

+420 720 221 398

+420 242 441 830

info@profiprekladatel.cz
Dopyt
Badge

Referencie

Náš blog