+420 720 221 398 / +420 242 441 830 Po-Ne 07:00 - 22:00

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť FOTION, s.r.o., so sídlom Pod Velkým hájem 1424/9, 153 00 Praha 5, IČ: 24725129, spisová značka C 169070 vedená na Mestskom súde v Prahe.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami, občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.)

Vymedzenie pojmov

Predávajúci je obchodná spoločnosť FOTION, s.r.o., Pod Velkým hájem 1424/9, 153 00 Praha 5, IČ: 24725129,, spisová značka C 169070 vedená na Mestskom súde v Prahe. FOTION, s.r.o. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Zákazníkom našich služieb je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa

Platobné podmienky

Všetky služby sú uvedené bez DPH 21%.

Platba vopred je vyžadovaná u fyzických osôb.

Platba na faktúru s týždennou splatnosťou je určená pre právnické osoby.

Na všetky faktúry sa vzťahuje rovnaká splatnosť a to jest 7 kalendárnych dní.

Platbu možno vykonať prevodom, v hotovosti, alebo platobnou kartou.

Preklady a textárske služby

Zhotoviteľ sa zaväzuje po naplnení podmienok uvedených v čl. 1 vyhotoviť dohodnutú objednávku podľa dohody, a to v určenom jazyku, v dohodnutej dobe a odovzdať ju dohodnutým spôsobom.

Minimálny odber pre objednávku je jedna normostrana (1800 znakov vrátane medzier).

Do cenovej kalkulácie sa započítava každá započatá normostrana.

Objednávateľ sa objednávkou zaväzuje prevziať vyhotovenú objednávku a zaplatiť zhotoviteľovi výslednú cenu objednávky.

Objednávateľ je povinný prevziať vyhotovenú objednávku v termíne a spôsobom uvedeným v objednávke.

Ak objednávateľ nesplní svoju povinnosť uvedenú v ods. 3.2.2 a ani v lehote 24 hodín po uplynutí termínu odovzdania objednávky písomne neurguje dodanie objednávky, má zhotoviteľ za to, že objednávateľ zákazku riadne a včas obdržal.

Objednávka nie je dodaná oneskorene, ak zhotoviteľ dodá na základe urgencie objednávateľovi opäť objednávku a preukáže, že ju už raz objednávateľovi odoslal.

Ak objednávateľ odmietne bez závažného dôvodu uznaného oboma stranami prevziať riadne dohodnutú a vyhotovenú objednávku, považuje sa táto objednávka za splnenú a zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť faktúru a objednávateľovi vzniká povinnosť túto faktúru uhradiť.

Reklamácie

Vyhotovená objednávka má chyby v prípadoch, keď nebola vyhotovená v súlade s objednávkou.

Vyhotovená objednávka má ďalej chyby v prípadoch, keď nebola vyhotovená v zodpovedajúcej kvalite.

Reklamácia sa uplatňuje písomne. V písomnej reklamácii je nutné uviesť jej dôvod a opísať charakter chýb a prípadne aj ich zoznam.

Ak uzná zhotoviteľ reklamáciu objednávateľa za dôvodnú, zabezpečí na vlastné náklady korektúru alebo má objednávateľ nárok na zľavu z ceny objednávky, a to maximálne vo výške 15%.

Nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby zanikajú, ak sú uplatnené oneskorene.

Objednávateľ je povinný uplatniť nároky z chýb zákazky u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu bezprostredne potom, čo ich zistí, najneskôr však do 14 dní od prevzatia prekladu objednávateľom.

Tlmočenie

Zhotoviteľ sa zaväzuje po splnení podmienok uvedených v čl. 1 zabezpečiť dohodnutú objednávku (tlmočenie) podľa dohody, a to v určenom jazyku, v dohodnutej dobe a na dohodnutom mieste.

Spoločnosť Fotion s.r.o. účtuje každú začatú hodinu vyťaženosti tlmočníka.

V prípade zrušenia tlmočenia 24 hodín vopred je účtovaný storno poplatok 50%.

V prípade zrušenia tlmočenia v deň tlmočenia je účtovaný storno poplatok 100%.

Dňom tlmočenia sa rozumie max. 8 hodín / deň.

Zhotoviteľ zaistí tlmočenie prostredníctvom kvalifikovaného a prevereného tlmočníka (koncového dodávateľa).

Objednávateľ je povinný zabezpečiť tlmočenie v dohodnutom termíne a spôsobom uvedeným v objednávke.

Objednávateľ zašle zhotoviteľovi najneskôr 3 dni pred plnením tlmočenia podkladové materiály (napr. program, protokol z predchádzajúceho rokovania, referáty či iné písomné texty, ak sú k dispozícii). Ak tak neurobí, na neskoršie reklamácie týkajúce sa terminológie nebude braný ohľad. Zhotoviteľ sa v takom prípade nemôže dostať do omeškania a nie je pre neho záväzný termín dokončenia a odovzdania objednávky objednávateľovi.

Doprava a náklady spojené s ubytovaním

Objednávateľ je povinný zabezpečiť dopravu tlmočníkovi z dohodnutého miesta do miesta plnenia objednávky zodpovedajúcim dopravným prostriedkom vzhľadom na vzdialenosť miest, alebo využiť našu dopravu do určeného miesta podľa platného cenníka, tj. 9 Kč / kilometer.

Objednávateľ je povinný zabezpečiť tlmočníkovi prestávku na stravovanie a odpočinok v dĺžke minimálne 30 minút a to najneskôr po štyroch hodinách tlmočenia (tlmočnícky poldeň).

Zhotoviteľovi vzniká právo na náhradu za čas zameškaný tlmočníkom v súvislosti s poskytovaním tlmočenia.

Záverečné ustanovenia

Pokiaľ tieto obchodné podmienky nestanovia inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení. Znenie týchto obchodných podmienok považujú zmluvné strany za záväzné.

Tieto obchodné podmienky sú v zmysle § 273 Obchodného zákonníka považujú za Všeobecné obchodné podmienky firmy Fotion s.r.o., a sú platné pre všetky objednávky uzavreté po 1. 5. 2015.

Kontaktujte nás kedykoľvek cez formulár alebo  na telefonickom čísle
+420 720 221 398

Nezáväzná požiadavka prekladu

Do 15 minút vám zašleme nezáväznú cenovú kalkuláciu

Kontaktujte nás

+420 720 221 398

+420 242 441 830

info@profiprekladatel.cz
Dopyt
Badge

Referencie

Náš blog