Úvodní strana » Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

pre poskytovanie prekladateľských služieb

OBCHODNÍ PODMÍNKY PROFIPŘEKLADATEL, S.R.O.

ČLÁNOK I.

USTANOVENIE NA ZAČIATOK

 1. Obchodné podmienky sú vydané v súlade s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník. Tieto obchodné podmienky upravujú najmä vzťah medzi zhotoviteľom prekladateľskou agentúrou Profipřekladateľ a spotrebiteľom, či inou právnickou osobou, ktorá urobí záväznú objednávku na ktorúkoľvek poskytovanú službu Zhotoviteľa v oblasti vyhotovovania prekladov, korektúr, tlmočenia a ďalších služieb poskytovaných Zhotoviteľom. Pojmoslovie jednotlivých Služieb je uvedené v článku II.
 2. Tieto OP tvoria neoddeliteľnú súčasť uzatváranej zmluvy medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom a to na objednávky uzavreté bez písomnej formy, ako aj na zmluvy uzavreté v písomnej forme, či zmluvy uzavreté prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
 3. Podľa § 1751 občianskeho zákonníka platí, že odchylné dojednania v zmluve, majú prednosť pred znením týchto obchodných podmienok.

 

ČLÁNOK II.

DEFINÍCIA

 1. OP“ sa v týchto podmienkach rozumejú Obchodné podmienky špecifikované v Čl. I ods. 1;
 2. OZ“ sa v týchto OP rozumie zákon číslo 89/2012 Zb., Občiansky zákonník;
 3. Profipřekladateľ“ sa v týchto OP rozumie PROFIPŘEKLADATEL, s.r.o., IČO: 08424641, DIČ:  08424641, so sídlom Pod Velkým hájem 1424/9, Praha 5, konajúci konateľom Marekom Auterským;
 4. „Objednávateľ“ sa v týchto OP rozumie ktorákoľvek fyzická, či právnická osoba, ktorá urobí záväznú objednávku na služby Profipřekladateľa;
 5. Služba“ sa v týchto OP rozumie preklad, odborný preklad, preklad malého rozsahu, preklad veľkého rozsahu, expresný preklad, ultra expresný preklad, súdny preklad, korektúra, celková korektúra, gramatická korektúra, štylistická korektúra, korektúra malého rozsahu, korektúra veľkého rozsahu, tlmočenie, štandardné tlmočenie, simultánne tlmočenie, konzekutívne tlmočenie, tlmočenie po telefóne, tlmočenie so súdnou pečiatkou, tlmočenie v zahraničí, turistické tlmočenie, tlmočnícka technika;
 6. Normostrana“ sa v týchto OP rozumie text v dĺžke 1 800 znakov;
 7. „Preklad“ sa v týchto OP rozumie preklad z alebo do jazyka podľa objednávky Objednávateľa. Preklad má zároveň nižšie uvedené mutácie.;
 8. „Odborný preklad“ sa v týchto OP rozumie Preklad technických, strojárenských, lekárskych, právnych a  iných odborných textov podľa objednávky Objednávateľa;
 9. Preklad malého rozsahu“ sa v týchto OP rozumie Preklad v rozsahu do dvadsať (20) normostrán;
 10. Preklad veľkého rozsahu“ sa v týchto OP rozumie Preklad v rozsahu nad dvadsať (20) normostrán;
 11. „Expresný preklad“ sa v týchto OP rozumie Preklad päť (5) a viac normostrán dodaný do 24 hodín od akceptácie objednávky;
 12. Ultra expresný preklad“ sa v týchto OP rozumie Preklad jednej (1) a viac normostrán dodaný v ten istý deň, kedy sa uskutočnila akceptácia objednávky;
 13. „Súdny preklad“ sa v týchto OP rozumie Preklad osvedčený prekladateľom menovaným Krajským alebo Mestským súdom;
 14. Korektúra“ sa v týchto OP rozumie korekcia už preloženého alebo spísaného textu. Korektúra má zároveň nižšie uvedené mutácie.;
 15. Celková korektúra“ sa v týchto OP rozumie kompletná korektúra dokumentu;
 16. Gramatická korektúra“ sa v týchto OP rozumie oprava gramatických chýb (nezahrňuje štylistickú úpravu textu);
 17. Štylistická korektúra“ sa v týchto OP rozumie štylistická úprava textu tak, aby bol ucelený a zrozumiteľný;
 18. Korektúra malého rozsahu“ sa v týchto OP rozumie Korektúra dokumentu v rozsahu do dvadsiatich (20) normostrán;
 19. Korektúra veľkého rozsahu“ sa v týchto OP rozumie Korektúra dokumentu v rozsahu nad dvadsať (20) normostrán;
 20. Tlmočenie“ sa v týchto OP rozumie tlmočenie hovoreného textu tlmočníkom z alebo do jazyku podľa objednávky Objednávateľa. Tlmočenie má zároveň nižšie uvedené mutácie.;
 21. Štandardné tlmočenie“ sa v týchto OP rozumie Tlmočenie tlmočníkom, ktorý nebol menovaný Krajským alebo Mestským súdom;
 22. Simultánne tlmočenie“ sa v týchto OP rozumie konferenčné Tlmočenie dvoch (2) a viac tlmočníkov, ktorí tlmočia súčasne s rečníkom;
 23. Konzekutívne tlmočenie“ sa v týchto OP rozumie Tlmočenie tlmočníkom, ktorý tlmočí ústny prejav rečníka po odmlčaní rečníka;
 24. Tlmočenie po telefóne“ sa v týchto OP rozumie Tlmočenie tlmočníkom prostredníctvom telefonátu, Skype, či iného obdobného zariadenia;
 25. Tlmočenie so súdnou pečiatkou“ sa v týchto OP rozumie Tlmočenie tlmočníkom menovaným Krajským alebo Mestským súdom;
 26. Tlmočenie v zahraničí“ sa v týchto OP rozumie Tlmočenie v zahraničí, Objednávateľ hradí zároveň nad rámec ceny diéty a zaistí dopravu spoločne s ubytovaním, pokiaľ nie je dohodnuté inak;
 27. Turistické tlmočenie“ sa v týchto OP rozumie Tlmočenie pre turistov, čiže komentované prehliadky;
 28. Tlmočnícka technika“ sa v týchto OP rozumie prenájom, doprava a inštalácia technického vybavenia potrebného k objednanému Tlmočeniu;

 

ČLÁNOK III.

OBJEDNÁVATE SLUŽBY PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU?

 1. Uzavretie zmluvného vzťahu prostredníctvom e-mailu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, je detailne rozvedené v tomto článku OP.
 2. Objednávateľ urobí nezáväzný dopyt prostredníctvom e-mailu na adrese info@profiprekladatel.cz, alebo na adrese https://www.profiprekladatel.cz/poptavka, kde vyplní všetky potrebné údaje, ktoré slúžia Zhotoviteľovi iba na účely vytvorenia cenovej kalkulácie.
 3. Pri nezáväznom dopyte je potrebné uviesť najmä:

  a) meno Objednávateľa;

  b) e-mailové spojenie na Objednávateľa;

  c) telefonické spojenie na Objednávateľa za účelom verifikácie Zhotoviteľom;

  d) typ zákazky (preklad, korektúra, súdne overený preklad, súdne tlmočenie, sprievodné tlmočenie, konzekutívne tlmočenie, simultánne tlmočenie, tlmočnícka technika alebo iné služby;

  e) lehota na vyhotovenie Služby;

  f)  iné podstatné informácie k požadovanej Službe alebo zdrojový dokument, z ktorého má byť v prípade prekladu či korektúry vychádzané.
  (ďalej len „Nezáväzný dopyt“)

 4. Pri splnení náležitostí Nezáväzného dopytu je Zhotoviteľ schopný zostaviť cenovú kalkuláciu na dopytovanú Službu, ktorú obratom po jej spracovaní zašle Objednávateľovi na ním uvedený kontaktný údaj z Nezáväzného dopytu, a to najneskôr do jedného pracovného dňa odo dňa zaslania takéhoto dopytu, spravidla však ešte v ten istý deň.
 5. Cenová ponúka musí obsahovať najmä:

  a) typ zákazky;

  b) termín odovzdania Služby;

  c) cenovú ponuku.
  (ďalej len „Cenová ponúka“)

 6. Pre vznik zmluvného vzťahu medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom je potrebné, aby Objednávateľ zrozumiteľne uviedol, že Cenovú ponuku akceptuje. Akceptáciou Cenovej ponuky vzniká medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom platný zmluvný vzťah.

 

ČLÁNOK IV.

 AKO JE TO S PREKLADMI?

                 Podstatné informácie k požadovanému Prekladu

 1. Objednávateľ berie na vedomie, že pre čo najpresnejšie vyhotovenie Prekladu, je nutné oznámiť účel, pre ktorý bude Preklad použitý, ako aj ďalšie podstatné informácie k Prekladu.
 2. Pokiaľ Objednávateľ tieto informácie Profipřekladatelovi včas neoznámi, predpokladáme, že Preklad je vyhotovený na obecný účel.
 3. Pokiaľ zdrojový text, z ktorého je pri Preklade vychádzané obsahuje menej známe skratky, skratky používané výhradne Objednávateľom, či vysoko odbornú terminológiou, zaväzuje sa Objednávateľ poskytnúť maximálnu možnú súčinnosť k tomu, ktorú po ňom je možné spravodlivo požadovať tak, aby bol naplnený účel objednaného Prekladu.
 4. Za podstatnú informáciu považujeme tiež grafickú úpravu výsledného Prekladu, ak Objednávateľ riadne a dostatočne nešpecifikuje požiadavku na výslednú grafickú úpravu Prekladu, bude mu dodaný preklad v štandardnej grafickej podobe pri prekladoch obvyklej.
  (ods. 1-4 ďalej len „Podstatné informácie k Prekladu“)
 5. Pre vylúčenie pochybností sa predpokladá, že ak Objednávateľ neuvedie Podstatné informácie k Prekladu riadne a včas, zaniká jeho právo na uplatnenie reklamácie, ak nebude s výsledným Prekladom spokojný čo do grafickej úpravy a prekladu vysoko odbornej terminológie, či menej známych skratiek.
 6. V prípade, že Profipřekladatel vyzve Objednávateľa k súčinnosti a určí mu lehotu k jej poskytnutiu, Objednávateľ sa zaväzuje takúto súčinnosť poskytnúť. Ak v lehote, ktorú určí Profipřekladatel Objednávateľ túto súčinnosť neposkytne, má Profipřekladatel právo zaistiť náhradné plnenie na účet Objednávateľa, alebo upozorní Objednávateľa na možnosť odstúpenia od zmluvy, pokiaľ ani v takomto prípade Objednávateľ nepristúpi k súčinnosti, Profipřekladatel má právo od zmluvy odstúpiť.

  Cena za Preklad
 7. Výška všetkých cien za Preklad je uvedená v Cenníku tvoriacom neoddeliteľnú súčasť týchto OP.
 8. Ceny v Cenníku sú uvádzané bez DPH.
 9. Uvedené ceny za Preklad v Cenníku nemusia odpovedať výslednej Cenovej ponuke, lebo na výslednú Cenovú ponuku môže pôsobiť mnoho iných faktorov, ako je náročnosť textu, kvalita zdrojového dokumentu, nadštandardné požiadavky Objednávateľa apod.
 10. Ak nie je možné vopred určiť počet znakov zo zdrojového dokumentu, urobí Profipřekladatel predbežný odhad, od ktorého je možné sa odchýliť. Na túto skutočnosť je Objednávateľ upozornený a akceptáciu Cenovej ponuky zároveň prijíma, prípadné navýšenie konečnej ceny oproti cenovej ponuke a túto sa zaväzuje uhradiť.

  Dodanie Prekladu
 11. Po vyhotovení Prekladu je Objednávateľ povinný tento preklad prevziať bez zbytočného odkladu, obvyklým spôsobom, pre zvolený spôsob dodania Prekladu.'

  Dodanie prevádzkovateľom poštovných služieb
 12. Ak Profipřekladatel zasiela vyhotovený Preklad prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, je Objednávateľ povinný prijať také opatrenie, aby nebolo doručenie Prekladu akokoľvek sťažené (rozpoznateľné označenie listovej schránky na adrese apod.).
 13. Ak Objednávateľ nebol prevádzkovateľom poštových služieb zastihnutý, predpokladá sa, že Preklad odoslaný s využitím prevádzkovateľa poštových služieb došiel tretí pracovný deň po odoslaní, ak však bol odoslaný na adresu v inom štáte, potom pätnásty pracovný deň po odoslaní.

  Dodanie e-mailom

 14. Ak Profipřekladatel zasiela vyhotovený Preklad prostredníctvom e-mailu, je Objednávateľ povinný prijatie takéhoto Prekladu Profipřekladatelovi potvrdiť. Ak toto neučiní ani druhý pracovný deň po odoslaní Prekladu, považuje sa za nesporné, že Preklad bol riadne dodaný.

  Prevzatie na pobočke
 15. Ak Objednávateľ preberá vyhotovený Preklad osobne, je povinný prevzatie potvrdiť podpisom na dodacom liste.

  Odovzdávanie Prekladu po častiach
 16. Ak sa odovzdáva Preklad po častiach, použijú sa ustanovenia týchto OP obdobne, ako pri odovzdaní už vyhotoveného Prekladu.
 17. V takomto prípade vzniká nárok na zaplatenie časti Prekladu dňom odovzdania takejto každej jednotlivej časti.

  Osobné dodanie Profipřekladatelom
 18. Osobné dodanie Prekladu Profipřekladatelom je možné po predchádzajúcom dohovore, kedy za tento úkon bude počítaný príplatok podľa miesta dodania. Ak Objednávateľ na mieste určenia nemôže prevziať Preklad osobne, je povinný zaistiť či poveriť inú osobu, ktorá ho v tejto veci zastúpi. V prípade, že Objednávateľ, ani ním poverená osoba Preklad neprevezme, postupuje Profipřekladatel obdobne, ako by Objednávateľ zvolil spôsob dodania prevádzkovateľom poštových služieb. Objednávateľ je zároveň povinný uhradiť všetky vzniknuté náklady s takýmto dodaním Prekladu.

  Vlastnícke právo k Prekladu
 19. Vlastnícke právo k Prekladu prechádza na Objednávateľa úplným zaplatením ceny za Preklad. Cena za Preklad je považovaná za zaplatenú vo chvíli, keď budú prostriedky pripísane na bankový účet Profipřekladatela alebo zložené oproti príjmovému pokladničnému dokladu do pokladne Profipřekladatela.

  Záruka a reklamácia Prekladu
 20. Profipřekladatel poskytuje záruku na preklad v dĺžke dvoch (2) mesiacov od odovzdania Prekladu. Pre vylúčenie pochybností sa výslovne uvádza, že Objednávateľ je oprávnený u Profipřekladatela uplatniť nárok z chýb v lehote do dvoch (2) mesiacov odo dňa odovzdania Prekladu.
 21. Preklad sa považuje za chybný, ak obsahuje zmyslové či gramatické chyby, alebo väčšie množstvo preklepov.
 22. Preklad nie je možné reklamovať z dôvodu nesúladu s jeho zamýšľaným využitím, ak Objednávateľ neoznámil Profipřekladatelovi Podstatné informácie k prekladu.
 23. Objednávateľ uplatní reklamáciu u Profipřekladatela písomne. V takejto reklamácii musí Objednávateľ uviesť dôvod reklamácie a odkázať na konkrétne miesta, ktoré považuje akože za chybné.
 24. Objednávateľ je povinný v prvom rade preklad reklamovať u Profipřekladatela, ktorý urobí kontrolu určených chýb a bez zbytočného odkladu vyrozumie Objednávateľa o stave reklamačného konania. Ak Objednávateľ bez vedomia Profipřekladatela zadá opravu Prekladu inému subjektu, považuje sa to za porušenie podmienok reklamačného konania, a v takomto prípade stráca nárok na akúkoľvek náhradu za úpravu iným subjektom, a tiež aj nárok z chybného plnenia.
 25. V prípade uznania reklamácie ako dôvodnej, Objednávateľ umožní Profipřekladatelovi uviesť Preklad do bezchybného stavu v primeranej lehote, odpovedajúcej rozsahu opravovaných chýb. V takomto prípade Profipřekladatel poskytne primeranú zľavu, avšak minimálne vo výške 10 %.
 26. V prípade, že ani po úprave chybných častí Prekladu nebude Objednávateľ považovať Preklad za bezchybný, Profipřekladatel i Objednávateľ sa zaväzujú spoločne vybrať nezávislého súdneho tlmočníka menovaného Mestským alebo Krajským súdom, ktorý urobí revíziu prekladu v komparácii so zdrojovým textom, a následne o tomto vyhotoví posudok.
 27. V prípade uplatnenia nezávislého posúdenia súdnym tlmočníkom podľa bodu 26, uhradí zálohu na tento posudok Profipřekladatel. Pre prípad, že bude súdnym tlmočníkom uznaný preklad ako bezchybný, náklady na vyhotovenie posudku hradí Objednávateľ.
 28. V prípade nedobrej čitateľnosti zdrojového dokumentu, zaniká pre prípad chybovosti v Preklade Objednávateľovi nárok na uplatnenie reklamácie.
 29. V prípade, že by chybným prekladom bola spôsobená Objednávateľovi škoda, zodpovedá Profipřekladatel čo do výšky ceny Prekladu.

  Odstúpenie od zmluvy k Prekladu
 30. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy kedykoľvek v priebehu vyhotovovania Prekladu odstúpiť.
 31. Odstúpenie od zmluvy musí byť učinené písomne.
 32. V prípade odstúpenia od zmluvy o vyhotovení Prekladu je Objednávateľ povinný uhradiť všetky vzniknuté náklady na už zhotovenú časť Prekladu. Pre prípad, že bol Preklad už úplne vyhotovený, Objednávateľ je povinný uhradiť celú cenu za takýto Preklad.
   

ČLÁNOK V.

AKO JE TO S TLMOČENÍM?

                 Podstatné informácie k požadovanému Tlmočeniu

 1. Objednávateľ berie na vedomie, že pre čo najpresnejšie Tlmočenie je nutné oznámiť účel, pre ktorý bude tlmočník vykonávať Tlmočenie.
 2. Ak Objednávateľ neoznámi účel, pre ktorý má byť Tlmočenie vykonané, predpokladá sa, že Tlmočenie prebehne za obvyklým účelom, ktoré nevyžaduje výber tlmočníka so špecializáciou na určitú problematiku.
  (ods. 1-2 ďalej len „Podstatné informácie k Tlmočeniu“)
 3. Ak Objednávateľ neoznámi Podstatné informácie k Tlmočeniu, predpokladá sa, že Tlmočenie prebehne za obvyklým účelom, ktorý nevyžaduje výber tlmočníka so špecializáciou na určitú problematiku.

  Cena za Tlmočenie
 4. Výška všetkých cien za Tlmočenie je uvedená v Cenníku tvoriacom neoddeliteľnú súčasť týchto OP.
 5. Ceny v Cenníku sú uvádzané bez DPH.
 6. Uvedené ceny za Tlmočenie v Cenníku, nemusia odpovedať výslednej Cenovej ponuke, pretože na výslednú Cenovú ponuku môže pôsobiť mnoho iných faktorov, ako je náročnosť Tlmočenia, miesto tlmočenia alebo nadštandardné požiadavky Objednávateľa apod.
 7. Ak nie je možné vopred určiť dĺžku Tlmočenia, urobí Profipřekladatel predbežný odhad, od ktorého je možné sa odchýliť. Na túto skutočnosť je Objednávateľ upozornený a akceptáciu Cenovej ponuky zároveň prijíma, prípadné navýšenie konečnej ceny oproti cenovej ponuke a túto sa zaväzuje uhradiť.

  Podklady k Tlmočeniu
 8. Ak je potrebné k Tlmočeniu vopred naštudovať podklady pre prípravu tlmočníka na ktorýkoľvek tlmočnícky úkon, zaväzuje sa Objednávateľ tieto podklady poskytnúť najneskôr (3) pracovné dni pred plánovaným Tlmočením, ak má byť Tlmočenie väčšieho rozsahu, ku ktorému je nutné naštudovať viacej podkladov, zaväzuje sa Objednávateľ poskytnúť takéto podklady najneskôr (7) pracovných dní pred plánovaným Tlmočením.
 9. Poskytnuté podklady sú považované za dôverné, a tak s nimi bude i zachádzané.

  Odmietnutie Tlmočenia tlmočníkom
 10. Tlmočník je oprávnený odmietnuť Tlmočenie v prípade, že budú akokoľvek sťažené podmienky na Tlmočenie, najmä ak nebudú zaistené obvyklé podmienky na dôstojné Tlmočenie.
 11. V takomto prípade tlmočník o takomto stave vyrozumie Profipřekladateľa.

  Ostatné náklady spojené s Tlmočením
 12. Ak nie je dohodnuté inak, dopravu tlmočníka na miesto Tlmočenia hradí Objednávateľ.
 13. Za každú premeškanú hodinu z a na miesto tlmočenia, môže byť účtovaný zvláštny príplatok.

  Vyslanie tlmočníka na Tlmočenie v zahraničí
 14. Vyslanie tlmočníka na Tlmočenie v zahraničí upraví samostatná zmluva, pre ktorú tieto OP neplatia.

  Reklamácia Tlmočenia
 15. Objednávateľ je povinný ihneď po ukončení Tlmočenia potvrdiť Profipřekladatelovi, že Tlmočenie prebehlo riadne, ak tak neučiní najneskôr do troch hodín od vykonaného Tlmočenia, predpokladá sa, že Tlmočenie prebehlo riadne a bezchybne.
 16. Tlmočenie sa považuje za chybné, ak nebolo vykonané v súlade s objednávkou. V takomto prípade je Objednávateľ povinný do troch hodín od chybného Tlmočenia tlmočníka vyrozumieť telefonicky Profipřekladatela a najneskôr do (2) pracovných dní túto reklamáciu uplatniť písomne.
 17. Tlmočenie nie je možné reklamovať, ak neboli oznámené Podstatné informácie k Tlmočeniu.
 18. Pre prípad, že by chybným Tlmočením bola spôsobená Objednávateľovi škoda, zodpovedá Profipřekladatel čo do výšky ceny Tlmočenia.
 19. Pre reklamáciu Tlmočenia, ktoré tento článok neupravuje, použijú sa primerane OP pre Preklady.

  Odstúpenie od zmluvy o Tlmočení
 20. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy o Tlmočení odstúpiť.
 21. Odstúpenie od zmluvy musí byť učinené písomne.
 22. V prípade odstúpenia od zmluvy v lehote: 

  a) Dlhšej než 48 hodín pred plánovaným Tlmočením je Objednávateľ povinný uhradiť 25 % z ceny Tlmočenia;

  b) Kratšej než 48 hodín, zároveň dlhšej než 24 hodín, je Objednávateľ povinný uhradiť 50 % z ceny Tlmočenia;

  c) Kratšej než 24 hodín, zároveň nie v ten istý deň Tlmočenia, je Objednávateľ povinný uhradiť 80 % z ceny Tlmočenia;

  d) V deň Tlmočenia 100 % z ceny Tlmočenia.

 23. V prípade odstúpenia podľa ods. 22 tohto článku, je Objednávateľovi vystavená faktúra za Tlmočenie v rovnakom režime, v ktorom by bola vystavená, pokiaľ by Tlmočenie prebehlo, ak vznikli tlmočníkovi akékoľvek náklady s prípravou na Tlmočenie, tieto budú Objednávateľovi v plnej výške doúčtované.

 

ČLÁNOK VI.

AKO JE TO S KOREKTÚROU?

 1. Pre Korektúry sa použijú primerane všetky ustanovenia OP pre Preklady.

 

 

ČLÁNOK VII.

PLATOBNÉ PODMIENKY

                 Podklady pre platby

 1. Pre všetky úhrady ceny za vykonané služby sa ako podklad použije daňový doklad.

  Splatnosť
 2. Splatnosť, pokiaľ nie je stanovené inak, je 14 dní od vystavenia daňového dokladu.

  Zmluvná pokuta
 3. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou daňového dokladu, je Objednávateľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň z omeškania.

 

ČLÁNOK IV.

RIEŠENIE SPOROV

 1. Pre riešenie sporov zo zmluvného vzťahu medzi Profipřekladatelom a Objednávateľom sa použijú všetky dostupné mimosúdne prostriedky.
 2. V prvom rade sa Objednávateľ zaväzuje strpieť, po dobu nevyhnutne nutnú, posúdenie ktorejkoľvek služby nezávislým prekladateľom alebo tlmočníkom. V prípade, že s posúdením kvality služby nezávislým prekladateľom alebo tlmočníkom nebude Objednávateľ spokojný, obratí sa spoločne na tlmočníka menovaného Mestským alebo Krajským súdom. V prípade, že s posúdením kvality služby tlmočníkom menovaným Mestským alebo Krajským súdom nebude Objednávateľ spokojný, môže sa obrátiť na mimosúdne vyriešenie prostredníctvom Českej obchodnej inšpekcie, prípadne na vecne a miestne príslušný obecný súd v sídle Profipřekladatela.

 

ČLÁNOK V.

ZÁKAZ OSLOVENIA PREKLADATEĽOV, KOREKTOROV ALEBO TLMOČNÍKOV

 1. Objednávateľ sa zaväzuje k tomu, že bez písomného súhlasu Profipřekladatela, nebude kontaktovať prekladateľa, tlmočníka či korektora, na ktorého získal kontakt od Profipřekladatela v súvislosti s vykonávanou službou prostredníctvom vyššie uvedeného.
 2. V prípade, že dôjde k dohode medzi Objednávateľom a prekladateľom, tlmočníkom alebo korektorom bez súhlasu Profipřekladatela, je Objednávateľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10 000 Kč za každú zákazku, ktorú si nechá takýmto prekladateľom, prípadne tlmočníkom, vypracovať.

 

ČLÁNOK V.

ZÁSADA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Profipřekladatel vyhlasuje, že všetky osobné údaje, spracovávané Profipřekladatelom, sú prísne dôverné. Profipřekladatel s nimi nakladá v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi i predpismi Európskej únie platnými v oblasti ochrany osobných údajov.
 2. Profipřekladatel zhromažďuje, uchováva a využíva osobné údaje v zmysle § 6 zák. č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, resp. čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 04. 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Jednotlivé účely, pre ktoré Profipřekladatel údaje spracováva, sú ďalej vymedzené.
 3. Profipřekladatel vydáva toto vyhlásenie predovšetkým za účelom dostatočnej informovanosti Objednávateľov, ako fyzických osôb, za akým účelom, aké údaje, po akú dobu a kto k týmto údajom bude mať prístup.

  Spracovávané údaje
 4. Profipřekladatel je oprávnený spracovávať iba osobné údaje z kategórie adresné a identifikačné údaje, čo je najmä meno, priezvisko, telefonické spojenie, e-mailové spojenie, adresa bydliska, alebo sídla apod.
 5. Profipřekladatel spracováva údaje po dobu nevyhnutne nutnú k zaisteniu všetkých práv a povinností plynúcich zo vzájomného právneho konania, to minimálne po dobu vybavenia objednávky, ďalej po dobu, ktorú je Profipřekladatel povinný osobné údaje uchovávať podľa obecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu, na ktorú ste Profipřekladatelovi udelili súhlas. 
 6. Profipřekladatel ďalej uchováva vaše osobné údaje najmä na základe oprávneného záujmu, ktorým sa rozumie napr. účinná obhajoba v prípade sporu, doba spracovania v takomto prípade činí 4 roky od uplynutia odovzdania objednávky a táto doba sa predlžuje o dobu, pre ktorú je vedený prípadný spor. Profipřekladatel chce svojim Objednávateľom poskytovať stále kvalitnejšie služby a prípadne poskytovať služby nové a lepšie, chce brániť mareniu takejto činnosti, ako napr. zamedzeniu podvodných objednávok apod. Ďalej chce Profipřekladatel plniť ďalšie zákonné povinnosti, ktorými sú napr. poskytovanie informácií orgánom činným v trestnom konaní a iným orgánom verejnej moci, ktoré môžu mať oprávnený záujem na získaní informácií, ktoré sa dozvedel Profipřekladatel v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
 7. Osobné údaje sú Profipřekladatelom spracované manuálne i automatizovane. Profipřekladatel je oprávnený spracovávať niektoré informácie automatizovane, napríklad pre vytvorenie štatistických informácií o už uskutočnených zákazkách.
 8. Profipřekladatel uchováva osobné údaje na základe súhlasu, ktorý Objednávateľ uviedol vo svojej objednávke, ktorá bola realizovaná. Pre prípad, že takáto objednávka realizovaná nebola, Profipřekladatel osobné údaje bezodkladne odstráni zo svojich evidencií.
 9. Osobné údaje Objednávateľa Profipřekladatel nikdy neodovzdá tretej osobe.
 10. Objednávateľ má zároveň právo požiadať o výmaz svojich osobných údajov.
 11. Objednávateľ má zároveň právo požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov.
 12. V prípade, že má Objednávateľ pochybnosti o tom, ako je nakladané s jeho osobnými údajmi, môže podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

 

ČLÁNOK V.

USTANOVENIE O OP

 1. Tieto OP sú platné a účinné od 01. 12. 2018
 2. Profipřekladatel si vyhradzuje právo na zmenu týchto OP. Nové znenie OP musí byť vyvesené na webových stránkach http://www.profiprekladatel.cz, staré znenie OP bude archivované.
 3. V prípade, že niektoré z ustanovení týchto OP bude uznané neplatným, ostatné ustanovenia zostávajú platné a účinné. Profipřekladatel i Objednávateľ sa pre prípadný spor zaväzujú neplatné ustanovenia nahradiť novými platnými dojednaniami, svojim obsahom čo najbližšími pôvodnému významu. Do doby nahradenia neplatných ustanovení platnými právnymi ustanoveniami, platí medzi Profipřekladatelom a Objednávateľom ustanovenie zákona svojim obsahom najbližší skutočnej vôli strán, vyjadrené v týchto OP.

Vážení klienti, na Vami zadané dopyty sa snažíme reagovať čo najrýchlejšie, maximálne do 15-tich minút. Týmto spôsobom sa môžete jednoducho a rýchlo dozvedieť viac informácií o našich službách a cenách, bez toho, aby ste sa akokoľvek zaviazali.

Tešíme sa na spolupráci s Vami.

Odoslaním formulára súhlasíte so zásadami spracovania osobných údajov.*

V ďalšom kroku, prosím, nahrajte potrebné súbory.

Pole označená * jsou povinná.