Úvodní strana » Čo všetko prekladáme

Čo všetko prekladáme

 

Beletriu

Preklady literárnych diel sú veľmi špecifickou činnosťou prekladateľských služieb. Naši prekladatelia, zaoberajúci sa týmito prekladmi, splňujú všetky potrebné požiadavky, ako je dokonalá znalosť východiskového a cieľového jazyka, cit pre štýl a v neposlednom rade tiež literárne nadanie. Prekladateľ musí byť schopný sa úplne „vložiť“ do atmosféry diela, zachovať umeleckú stránku prekladu a vystihnúť v cieľovom jazyku zámer autora.
 

Listy

Preklady obchodných listov (pozvánka, ponúka, dopyt, odpoveď na ponuku alebo dopyt, objednávka, urgencia, upomienka, reklamácia), listov fyzických osôb právnickým osobám a inštitúciám, úradných listov, motivačných listov, osobných listov apod.


Dokumentáciu a návody k prístrojom v medicíne

Zaistíme preklady dokumentácie a návodov k akýmkoľvek nástrojom, prístrojom, materiálom alebo inému predmetu, ktorý je používaný na diagnózu, monitorovanie, liečbu, kompenzáciu pri zraneniach alebo telesnom postihnutí, skúmaní častí tela, rehabilitácie apod. Jedná sa napríklad o RTG prístroje, prístroje magnetickej rezonancie, tomografie, pH-metre, teplomere, separačné techniky, spektrofotometre, prístroje na genetickú analýzu, prístroje na meranie fyzikálnych a chemických veličín, prístroje na elektrofyziologické merania (EKG, EEG), audiologické prístroje, endoskopy, tonometre, prístroje na rádioterapiu, prístroje na ultrazvukovú alebo laserovú terapiu, operačné lampy, robotické zariadenia, prístroje na náhradu a podporu orgánov apod.


Diplomy a osvedčenia

Prekladáme vysokoškolské diplomy, diplomy rôznych špecializácií, diplomy celoživotného vzdelávania, profesijné osvedčenia, osvedčenia k revíziám, osvedčenia zdravotnej spôsobilosti, veterinárne osvedčenia, osvedčenia o technickej spôsobilosti, lodné osvedčenia, osvedčenia leteckého prevádzkovateľa, osvedčenia o pôvode tovaru, osvedčenia pre liečivá, osvedčenie advokáta, osvedčenie inštruktora, kvalifikované a komerčné certifikáty, certifikáty kvality, profesijné certifikáty, certifikáty spôsobilosti výrobcu apod.


Farmaceutické štúdie

Zaisťujeme preklady štúdií zaoberajúcich sa oborom farmácie, čiže výskumom, výrobou, distribúciou, skladovaním a výdajom liečiv pre pacientov. Preklad disciplín farmácie, ako je farmakológia (účinok liečiv, farmaceutická technológia (výroba a príprava liečiv), farmakognózia (liečivá prírodného pôvodu), kontrola liečiv (kontrola kvality liečiv), farmaceutická chémia (vzťah chemickej štruktúry liečiv a ich účinok), sociálna farmácia (fungovanie farmácie a jej postavenie v spoločnosti).


Hudobné texty

V prípade piesňových textov si je prekladateľ vedomý toho, že je nutné pochopiť nielen celkový zmysel autorovho vyjadrenia, ale chápať aj kontext a v neposlednom rade osobnosť autora, konkrétne informácie z jeho života apod.


Informácie a dotazníky pre pacientov

Zabezpečíme preklady informácií pre pacientov, ktoré sú zásadnou formou komunikácie medzi lekárom a pacientom a ktoré ďalej môžu pacienta inštruovať napr. v prípade následnej edukácie pacientov po prekonaní ťažkej choroby, ako je napr. infarkt myokardu apod. Prekladáme aj dotazníky spokojnosti pacientov, dotazníky vstupnej prehliadky, genetické dotazníky, gynekologicko-pôrodnícke dotazníky, dotazníky hodnotenia potrieb pacientov atď.


Klinické štúdie a výskumy

Prekladáme klinické štúdie a výskumy farmaceutických firiem, ktoré pred uvedením lieku na trh, musia otestovať liek v niekoľkých fázach klinického hodnotenia pod dozorom štátnych inštitúcií.


Klinické protokoly

Zabezpečíme preklad klinických protokolov, čiže popisov ideálnych postupov starostlivosti o pacientov s jednotlivými diagnózami a stavmi, vychádzajúcich z realizovaných klinických testov, ktoré identifikujú slabé miesta jednotlivých procesov a sú zdrojom optimálnych riešení v oblasti medicíny.


Korešpondenciu

Preklady obchodnej korešpondencie (pozvánka, ponúka, dopyt, odpoveď na ponuku alebo dopyt, objednávka, urgencia, upomienka, reklamácia), listy fyzických osôb právnickým osobám a inštitúciám, úradných listov, motivačných listov, osobných listov apod.


Lekárske správy a dokumentácie

Prekladáme lekárske správy s uvedením záznamov z dekurzu, anamnézy, laboratórnych výsledkov alebo špeciálneho vyšetrenia. Ďalej zabezpečujeme preklady zdravotnej dokumentácie, ako je lekárska zdravotná dokumentácia (informácie vzťahujúce sa k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti), ošetrovateľská zdravotná dokumentácia (informácie vzťahujúce sa k poskytovaniu OSE starostlivosti), alebo prevádzková dokumentácia (informácie dokladajúce fungovanie prevádzky) a preklady ďalších typov dokumentácii, ako je chorobopis, rádiologické nálezy, ošetrovateľské záznamy apod.


Lokalizáciu www stránok

Kvalitná webová prezentácia je kľúčom k úspechu podnikania spoločností, ktoré chcú svoje aktivity zamerať nielen na český trh, ale získať aj zahraničných klientov. Lokalizácia textov a webových stránok je zvláštnym druhom prekladu, ktorý zohľadňuje zvyklosti krajiny cieľového jazyka. Text a grafika zdrojových webových stránok sú prevedené do cieľových jazykov tak, aby ich obsah odpovedal požiadavkám a predstavám potenciálnych cieľových zákazníkov. Pokiaľ hodláte prezentovať vaše webové stránky v ďalšej jazykovej mutácii, náš tím skúsených prekladateľov je vám k dispozícii.


Manuály, príručky, návody

Preklady manuálov, užívateľských príručiek a návodov, ako sú návody na použitie alebo obsluhu, manuály na tvorbu a zavádzanie štandardov kvality, inštalačné manuály apod.


Novinové články

Základom prekladu novinových článkov je zachovať rovnakú formu informovania a zrozumiteľnosti pre čitateľov. Napríklad už titulok článku, obsahujúci zhustenú informáciu, vyžaduje kompaktný a funkčný preklad. Zatiaľ čo u obecných článkov je potreba presného a pritom funkčného prekladu, v prípade špecializovaných článkov, ako sú napríklad informácie z oblasti ekonómie a obchodu, strojárenstva, medicíny alebo IT a telekomunikácií je nutné, aby prekladateľ mal aj odborné znalosti z týchto oborov.


Obchodnú korešpondenciu

Preklady obchodných listov (pozvánka, ponúka, dopyt, odpoveď na ponuku alebo dopyt, objednávka, urgencia, upomienka, reklamácia), zmluvy, korešpondencia, dopravné, poisťovacie a colné dokumenty, výročné a audítorské správy, manažérske zmluvy, mandátne zmluvy, zmluvy o výkone funkcie konateľa, zakladateľské istiny, konkurenčné doložky, zmluvy o kontrolnej činnosti, kúpne zmluvy, poistné zmluvy, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o predaji podniku, zmluvy o preprave, sprostredkovateľské zmluvy apod.


Sobášne listy

Preklady matričných dokladov – sobášnych listov vydaných matričným úradom. Zaistíme tiež aj preklad so súdnym overením.


Osvedčenia

Prekladáme profesijné osvedčenia, osvedčenia k revíziám, osvedčenia zdravotnej spôsobilosti, veterinárne osvedčenia, osvedčenia o technickej spôsobilosti, lodné osvedčenia, osvedčenia leteckého prevádzkovateľa, osvedčenia o pôvode tovaru, osvedčenia pre liečivá, osvedčenie advokáta, osvedčenie inštruktora, kvalifikované a komerčné certifikáty, certifikáty kvality, profesijné certifikáty, certifikáty spôsobilosti výrobcu apod.


Patenty v obore medicíny

Preklady priemyslovo využiteľných vynálezov z oboru medicíny, ako je napríklad molekulárna a bunečná biológia, molekulárna embryológia a farmakológia, neurofyziológia, neurochémia, neuropatológia, neurofarmakológia, genotoxikológia apod.


Pasy a preukazy

Preklad cestovných identifikačných dokladov, ako je cestovný pas – cestovné doklady konkrétnej osoby, ktoré slúžia k vstupu do iných štátov, služobný pas, diplomatický pas, náhradný cestovný pas Európskej únie alebo iný cestovný doklad na základe medzinárodnej zmluvy. Zabezpečíme tiež aj preklad so súdnym overením.


Poézia

Preklady poézie sú úplne špecifickým typom prekladu. Naši prekladatelia vždycky predovšetkým veľmi dobre ovládajú jazyk, z ktorého je poézia prekladaná, sú si vedomí toho, že básnický text má vždy niekoľko polôh alebo vrstiev chápania a že si musia všímať mnohých konotácií pôvodného textu. Takisto ovládajú základy versológie, skúmajú celkovú stavbu textu a podľa jednotlivých funkcií stavajú výslednú konštrukciu básne.


Protokoly

Prekladáme zápisy z úradných rokovaní, ako napríklad na súde, na správnych alebo finančných úradoch, na polícii apod.


Rodné listy

Preklady matričných dokladov – rodných listov vydaných matričným úradom. Zabezpečíme tiež aj preklad so súdnym overením.


Zmluvy

Preklady pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce, zmlúv o dielo, manažérskych zmlúv, mandátnych zmlúv, zmlúv o výkone funkcie konateľa, zakladateľských istín, konkurenčných doložiek, zmlúv o kontrolnej činnosti, kúpnych zmlúv, poistných zmlúv, zmlúv o vkladovom alebo bežnom účte, zmlúv o úvere, zmlúv o obchodnom zastúpení, zmlúv o predaji podniku, zmlúv o preprave, darovacích zmlúv, nájomných zmlúv, zmlúv reklame, zmlúv o vytvorení autorského diela, sponzorských zmlúv, licenčných zmlúv, záložných zmlúv, sprostredkovateľských zmlúv apod.


Špecifické témy

Preklady špecifických tém, ako sú interkultúrne školenia, školenia systémov riadenia kvality ISO, školenia BOZP a PO, krízový manažment, zlepšovanie podnikových procesov, školenia soft skills, špecifické témy pre sociálnu oblasť, štátnu a verejnú správu apod.


Technologické postupy

Profesionálne preklady technologických postupov, príručiek a návodov sú úplne nevyhnutnou súčasťou zdarnej implementácie technológií. Náš tím prekladateľov sa postará o precízne spracovanie potrebných dokumentov.


Tv, film a video

Zaistíme preklady televíznych programov, filmov a videí, naši prekladatelia vždy prekladajú až po dôkladnej analýze daného regiónu, z ktorého je audiovizuálny záznam zhotovený. Dôležité je zachovanie geografických, kultúrnych a sociokultúrnych konotácií a znalosť špecifík danej krajiny.


Úmrtné listy

Preklady matričných dokladov – úmrtných listov vydaných matričným úradom. Zabezpečíme tiež aj preklad so súdnym overením.


Vedecké práce

Preklady odborných alebo vedeckých prací a diplomových prací, ktorých cieľom a účelom je zhrnúť a popísať teoretické prístupy, obohatiť teóriu o ďalšie teoretické poznatky, vytvoriť metodickú pomôcku, apod.


Výpisy z registra trestov

Preklady výpisov z evidencie registra trestov, v ktorom sú uvedené všetky doposiaľ nezahladené odsúdenia vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov a ochranných opatrení, pokiaľ sa podľa zákona na páchateľa nehľadí, ako by nebol odsúdený. Zabezpečíme tiež aj preklad so súdnym overením.


Vysvedčenia

Preklady vysvedčení, ako je vysvedčenie pre základnú školu, vysvedčenie pre strednú školu, vysvedčenie o ukončení základnej školy a kurzu na získanie základného vzdelania, vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške, vysvedčenie o absolutóriu a diplom o absolutóriu v konzervatóriu, vysvedčenie o absolutóriu a diplom o absolutóriu vo vyššej odbornej škole, vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške, vysvedčenie pre základné umelecké školy apod.


Životopisy

Preklady (plus následná konzultácia správnosti formy) profesionálnych štruktúrovaných životopisov, ktoré sa štandardne skladajú z osobných údajov (kontaktné údaje, ako je meno, adresa, telefónne číslo, email), informácií o dosiahnutom vzdelaní (predovšetkým stredná a vysoká škola s uvedením časového rozpätia, názvu školy a oboru štúdia), informácií o pracovných skúsenostiach (názvy spoločností a pozícií a náplň práce na daných pozíciách), informácií o kľúčových znalostiach a ďalších skúsenostiach, schopnostiach a zručnostiach.

Vážení klienti, na Vami zadané dopyty sa snažíme reagovať čo najrýchlejšie, maximálne do 15-tich minút. Týmto spôsobom sa môžete jednoducho a rýchlo dozvedieť viac informácií o našich službách a cenách, bez toho, aby ste sa akokoľvek zaviazali.

Tešíme sa na spolupráci s Vami.

Odoslaním formulára súhlasíte so zásadami spracovania osobných údajov.*

V ďalšom kroku, prosím, nahrajte potrebné súbory.

Pole označená * jsou povinná.